Referat fra generalforsamling d. 23. maj 2018

1. Valg af dirigent og referent:
Dan Arnløv blev valgt som dirigent og Ulla Varneskov som referent

2. Formandens beretning:
Formanden Torsten Frøstrup fremlagde sin beretning for året. Her fremhævede han bl.a. årets premierer og produktioner, der bl.a. har resulteret i, at filmforbindelsens film er nomineret både i år og sidste år i flere kategorier på Filmkraft. Sidste år mundede nomineringen bl.a. ud i prisen for bedste fotograf på Mozart og i år er en indstilling for bedste lyd. Der har været flere internationale priser til film fra Vejle.

3. Kasserens beretning:
Kasseren fremlagde sin beretning.

4. Godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med den anmærkning, at medlemmerne opfordres til at være mere opmærksomme på at betale deres kontingent

5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på 150 kr. årligt, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. Bestyrelsen orienterede om, at opkrævningsmetoden er ændret, således at medlemmerne betaler fra det tidspunkt, de melder sig ind i foreningen og frem til næste generalforsamling dvs. at 1 år koster 150 kr. og eksempelvist 6 måneder 75 kr. og så fremdeles.

6. Valg af formand:
Torsten Frøstrup genopstillede som formand og blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Preben Steen Nielsen har ønsket at trække sig som bestyrelsesmedlem og derudover var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg: Ulla Varneskov og Tony Langford. Begge ønskede genvalg til bestyrelsen.
Derudover opstillede Asger Frisgård og Jonas Frederik Langemark til bestyrelsen. Der blev afholdt skriftelig afstemning.

Yvonne Andersen og Christina Desiree blev valgt som stemmetællere af generalforsamlingen.

Opstillede til bestyrelsen (tallet i parentes angiver antallet af stemmer):

· Ulla Varneskov (17)

· Tony Langford (16)

· Asger Frisgård (5)

· Jonas Frederik Langemark(13)

Resultatet af den skriftlige afstemning blev, at Ulla Varneskov, Tony Langford og Jonas Frederik Langemark blev valgt ind i bestyrelsen.

Efterfølgende blev følgende suppleanter til bestyrelsen enstemmigt valgt:

· Asger Frisgård

· Peter M. Mortensen

· Stefan Kjær Olsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Pia Aagaard Ravn blev genvalgt som revisor og Jens Lebeck blev valgt som revisorsuppleant.

9. Evt.:
Under eventuelt opfordrede Dan Arnløv Filmforbindelsen til at synliggøre de efterhånden mange produktioner Filmforbindelsen har været involveret i – både for at vise medlemmernes færdigheder, men også den faglige og tekniske udvikling i arbejdet. Derudover blev foreningen opfordret til at kontakte Campus Vejle om muligt samarbejde. Bestyrelsen går videre med dette.