Vedtægter

Vedtægter for foreningen – Filmforbindelsen Vejle

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Filmforbindelsen Vejle. Foreningens undertitel er foreningen for fremme af filmproduktion i Vejle.

Foreningens hjemsted er Vejle Kommune

§ 2. Formål

Foreningen Filmforbindelsen Vejle har til formål at stimulere, styrke og udbrede filmproduktion i Vejle og udgøre et samlingspunkt for såvel udøvende filmskabere som for personer med interesse for filmmiljøet i Vejle.

Foreningen er et nonprofit foretagende baseret på frivillig arbejdskraft.

§ 3 Medlemsskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål.

Indmeldelse sker ved indbetaling af det fastsatte kontingent og gælder fra kontingentets indbetalingsdato og fornys årligt.

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed indenfor vedtægternes rammer.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag (skal indsendes senest 7 dage før generalforsamlingen)
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter, jævnfør § 5
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel via enten elektronisk eller fysisk personlig post til medlemmerne.

Beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer, træffes ved flertal blandt fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Brevstemmer og skriftlige fuldmagter tæller som fremmødte i forbindelse med de afstemninger, de dækker. Hver fremmødt kan kun repræsentere ét andet medlem med fuldmagt.

§ 5. Bestyrelse

Foreningen Filmforbindelsen Vejles daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 4).

Bestyrelsen vælges efter følgende procedure:

• Hvert år vælges to medlemmer for to år, ved at hver stemmeberettigede skriftligt angiver navnet på to af de opstillede kandidater. De tre kandidater, der modtager flest stemmer, bliver valgt.

• Hvert år kan vælges fra en til tre suppleanter for ét år efter samme procedure som valg af bestyrelsesmedlemmer.

• Formanden vælges direkte på generalforsamling efter samme procedure som valg af bestyrelsesmedlemmer.

• Bestyrelsen konstituerer selv følgende poster: næstformand, kasserer og sekretær og højest to menige medlemmer. Bestyrelsen består altså af mindst 4 og højest 6 medlemmer. Intet bestyrelsesmedlem kan besidde mere end én post.

Bestyrelsen er bemyndiget til

• At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue, samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

• At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, samt til at indgå kontrakter herom.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 6. Interessegrupper og idéudviklingsfora

Foreningens aktiviteter varetages af foreningens medlemmer, primært gennem interessegrupper og idéudviklingsfora.

En sådan undergruppe kan til enhver tid oprettes af foreningens medlemmer.

Gruppen kan tilføres midler som en del af foreningens budget. Dækning af udgifter der ikke er budgetterede eller overskrider det budgetterede skal godkendes af bestyrelsen. Alle udgifterskal dokumenteres.

En gruppe kan til enhver tid nedlægges ved eget initiativ eller af bestyrelsen eller generalforsamlingen, hvorved evt. tilbageværende ressourcer tilbageføres til foreningen.

§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter fastsættes og godkendes af generalforsamlingen.

Foreningen Filmforbindelsen Vejles aktiviteter søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.

Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen Filmforbindelsen Vejle er kalenderåret.

Regnskabet overhændes revisor senest tre uger før ordinær generalforsamling. Regnskabet skal være færdigrevideret en uge før generalforsamlingen.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal af generalforsamlingens fremmødte eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Foreningen Filmforbindelsen Vejle er stiftet den 14.05.2014

Vedtægter ændret ved ordinær generalforsamling d. 13.05.2015