Kategoriarkiv: Uncategorized

Referat fra generalforsamling d. 15. September 2020

 1. Formandens beretning
  • Det har været et stille og roligt år – bl.a. pga. corona
  • Der har været lidt udfordringer med at finde og udvælge næstkommende projekter. Efter lidt “tovtrækkeri” blev Kenneth Trulsens ‘Frontal’ udvalgt, og den er i forprodukterne nu. Samtidig er de indledende øvelser til Jesper Vidkjærs ‘Nashville’ påbegyndt
  • Formanden beretter, at der har været mange snakke om projekter og ideer; blandt andet har der været snak om deltagelse i Vejle Open By Night samt udvikling af et decideret undervisnings/kursus-forløb
  • En relativ stor gruppe var på udflugt til Moesgaard, hvor de så Mads Erichsens dokumentar Worlds Greatest Viking
  • Vi havde julehygge på Café Conrads
  • En gruppe var på Odense Filmfestival 2019
  • Formanden beretter, at der har været snakke med andre filmvækstlag, f.eks. Odense Filmværksted, som der søges mere samarbejde med
  • Der blev afholdt Oscar-nat på Hotel Cabinn. Her blev der spillet et spil, Fiasko, som Kim har introduceret, og som måske kan inspirere til historiefortælling på film. Dette går i tråd med, at vi har kæmpet med at finde gode, korte manuskriptet
  • Der er ved flere lejligheder spillet Fiasko
  • Der blev i december afholdt et hyggeligt julekortfilms-arrangement
  • Henrik Bjerregaards Clausens kortfilm ‘The Fabric’ har haft online premiere
  • ‘Sticks’ nærmer sig 170.000 visninger på YouTube
  • Der blev lavet en tur til bio for at se ‘Alien’
 2. Ordstyrer beretter, at alle foreninger, hun kender til, har været ret hårdt ramte af corona, og at vi i Filmforbindelsen Vejle klarer os flot trods corona’en
 3. Kassereren beretning
  • Sidste år fik vi 6 kontingent-indbetalinger
  • Allerede i år har vi fået flere kontingent-indbetalinger end sidste år
  • Webdomain er betalt af Frøstrup
  • Julehygge konterede knap 700 kr.
  • Lido filmaften kostede også lidt
  • Der er et årsunderskud på 1080,10 kr. + 4 kr. i gebyr fra banken
  • Vi sluttede året på15388 kr.
  • Regnskabet er godkendt
  • Se regnskab på sidste side
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. På nuværende tidspunkt er beløbet 150 kr.
 6. Der fortsættes med 150 kr. – vedtaget
  • Valg
   • Formanden ønsker at genopstille. Ingen andre melder sig, og formanden er genvalgt
   • Bestyrelsesmedlem Christina Desireé ønsker at træde ud af bestyrelsen
   • Bestyrelsesmedlem Tony Langford er på valg. Tony ønsker at genopstill
   • Bestyrelsesmedlem Jonas Langemark ønsker at genopstille, Jonas Rørdam stiller op til bestyrelsen
    • Der afholdes valg
     • Opstillede er Jonas Rørdam, Jonas Langemark, Asger Frisgård og Tony Langford.
      • Valgt til bestyrelsen:
       • Tony Langford (9 stemmer), Jonas Frederik (7 stemmer) og Jonas Rørdam (4 stemmer)
      • Asger Frisgård genopstiller som suppleant, Christina Desireé opstiller som suppleant.
       • Asger Frisgård og Christina Desireé er begge valgt som suppleant
 7. Tidligere revisor Pia Aagaard Ravn ønsker ikke at forsætte. I stedet er Lars Wandy Frederiksen indtrådt som revisor. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at finde en suppleant.
 8. Eventuelt
  • Ordstyrer beretter om Vejle Kommunes kulturmidlerne, som vi kan søge
   • Aktuelt er Phoenix-puljen relevant. Puljen kan søges i løbet af efterår
   • Ordstyrer anbefaler at følge ‘Kulturtanken’ på Facebook
  • Ordstyrer takker for god ro og orden

Referat fra bestyrelsesmøde – 3. juli 2018

Deltagere: Torsten, Asger, Stefan, Tony, Kim, Ulla, Jonas

Afbud: Christina

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamling:
  Godkendt. Asger lægger det op på hjemmesiden.
 2. Konstituering:
  Næstformand: Christina genvalgt
  Kasserer: Tony genvalgt
  Sekretær: Ulla genvalgt
 3. Planlægning af visning af vores film:
  Vi vil gerne som minimum vise Sticks og Mozart – og gerne i LIDO. Torsten ringer til Henrik Daugaard og ser, hvad mulighederne er (dato og tidspunkter) – herunder hvad det evt. ville koste.
  Mulige datoer (lørdag foretrækkes): d. 22. og 29. september (Asger forhindret) og d. 6. oktober (Ulla forhindret) – datoer tjekkes med Anders (Ulla tjekker) og Kenneth (Kim tjekker) m.fl.
  Muligheder for efterfest og netværk: Domus (alternativer: Bygningen, F16 workspace, Haahr-bygningen etc.). Jonas undersøger med Domus.
  Deltagere – udover de involverede: pressen, kulturforvaltning (god mulighed for at blive introduceret til den nye kulturdirektør),
  Forslag om at dem, der ikke kan komme laver en lille film, der kan vises – her tænkes særligt på internationale deltagere.
  Kim og Ulla laver en ny Jeopardy-quiz.
  Invitation: skriftligt invitation (Torsten)
 4. Klub-aften:
  a. Se film-stafet – Kim starter. Dato: 15. august kl. 19 (bestyrelsesmøde kl. 17.30)
  b. Forslag om en aften om/med droner
 5. Evt:
  Vi tager nye billeder til hjemmesiden ved næste bestyrelsesmøde.Jonas har forslag om at lave en sommer-filmskole fx for unge – formen kunne være et 14 dages forløb, der afsluttes med en fremvisning. Ulla orienterer om, at Xeneriet formentligt gerne vil være med (afhængig af formen). Kort brainstorm om emnet: højskoleform fx i samarbejde med Engelsholm.
  Jonas tænker videre.Filmforbindelsen er blevet opfordret til at kontakte Ruben Krogh – Ulla ringer til ham og aftaler et besøg. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde: 15. 08. 2018 kl. 17.30 inkl. pizza (Ulla henter pizza kl. 17.15)

Referat fra generalforsamling d. 23. maj 2018

1. Valg af dirigent og referent:
Dan Arnløv blev valgt som dirigent og Ulla Varneskov som referent

2. Formandens beretning:
Formanden Torsten Frøstrup fremlagde sin beretning for året. Her fremhævede han bl.a. årets premierer og produktioner, der bl.a. har resulteret i, at filmforbindelsens film er nomineret både i år og sidste år i flere kategorier på Filmkraft. Sidste år mundede nomineringen bl.a. ud i prisen for bedste fotograf på Mozart og i år er en indstilling for bedste lyd. Der har været flere internationale priser til film fra Vejle.

3. Kasserens beretning:
Kasseren fremlagde sin beretning.

4. Godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med den anmærkning, at medlemmerne opfordres til at være mere opmærksomme på at betale deres kontingent

5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på 150 kr. årligt, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. Bestyrelsen orienterede om, at opkrævningsmetoden er ændret, således at medlemmerne betaler fra det tidspunkt, de melder sig ind i foreningen og frem til næste generalforsamling dvs. at 1 år koster 150 kr. og eksempelvist 6 måneder 75 kr. og så fremdeles.

6. Valg af formand:
Torsten Frøstrup genopstillede som formand og blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Preben Steen Nielsen har ønsket at trække sig som bestyrelsesmedlem og derudover var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg: Ulla Varneskov og Tony Langford. Begge ønskede genvalg til bestyrelsen.
Derudover opstillede Asger Frisgård og Jonas Frederik Langemark til bestyrelsen. Der blev afholdt skriftelig afstemning.

Yvonne Andersen og Christina Desiree blev valgt som stemmetællere af generalforsamlingen.

Opstillede til bestyrelsen (tallet i parentes angiver antallet af stemmer):

· Ulla Varneskov (17)

· Tony Langford (16)

· Asger Frisgård (5)

· Jonas Frederik Langemark(13)

Resultatet af den skriftlige afstemning blev, at Ulla Varneskov, Tony Langford og Jonas Frederik Langemark blev valgt ind i bestyrelsen.

Efterfølgende blev følgende suppleanter til bestyrelsen enstemmigt valgt:

· Asger Frisgård

· Peter M. Mortensen

· Stefan Kjær Olsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Pia Aagaard Ravn blev genvalgt som revisor og Jens Lebeck blev valgt som revisorsuppleant.

9. Evt.:
Under eventuelt opfordrede Dan Arnløv Filmforbindelsen til at synliggøre de efterhånden mange produktioner Filmforbindelsen har været involveret i – både for at vise medlemmernes færdigheder, men også den faglige og tekniske udvikling i arbejdet. Derudover blev foreningen opfordret til at kontakte Campus Vejle om muligt samarbejde. Bestyrelsen går videre med dette.