REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE – 28. august 2019

Deltagere: Torsten, Kim, Tony, Christian, Jonas Frederik, AsgerAfbud: Christina, Jonas Rørdam 1. Godkendelse af referat: Mangler fra ordinær generalforsamling 2019
 2. Konstituering:
  Christian blev valgt som næstformand
  Tony får genvalg som kasserer
  Asger er referent
 3. Vi har fået Xeneriet stillet til rådighed til kulturnatten 27. september:
  – Forslag om filmkonkurrence for gæsterne.
  – Forslag om ”kom og få lavet en profilvideo”:
  Hvilken er vores målgruppe skal vi ramme med et sådant arrangement? – Vi tænker 14-16 år
  -Forslag om åbent hus med temaet ”Er filmproduktion noget for dig?” med aktiviteter og visning af vores egne produktioner
  – ”Kom og lav en minifilm”
  Prøv hele forløbet i miniformat –Erfarne skuespillere og gæster fra gaden –Filmen kan offentliggøres på vores Facebook-side.
  evt. en skabelon til manus – meget enkelte scenarier.
  Hurtigst muligt et opslag på Facebook.
  Hvem vil vi have som skuespillere?
  Vi vil gerne koble det op på Vejle Skolefilmfestival.
 4. Evt.:

Referat fra bestyrelsesmøde – 26. Februar 2019

Deltagere: Tony, Torsten, Peter, Jonas, Christina, Ulla, Asger og Kim

Afbud: Stefan

 1. Godkendelse af referat: Godkendt
 2. Nye manus´er:
  Kim har skrevet den første side af et manus, som vi har drøftet flere gange baseret på et manuskript, der oprindeligt var til en bog. Kim blev opfordret til at arbejde videre.

  Vi har fået 3 manuser tilsendt. Jonas Rørdam har henvendt sig til Torsten med manuset ”Licens to kill”, der handler om en licensopkræver. Jonas Kragh, der tidligere har lavet ”Flow of conscience” har sendt en synopsis. Derudover har Mads Erichsen har også sendt et manus, hvor de mangler en lokation m.m. og overvejer at rykke til Vejle. Kenneth er også kommet med et manuskript ”The lobe”.

  Det er alle gode film/ideer. Nogen er længere i forhold til setup end andre.

  Det blev aftalt at invitere forfatterne ind til en snak med bestyrelsen for at afklare behov, status m.v. – hvor kan Filmforbindelsen bakke op?

  Vejle SHORT fungerede godt – det blev drøftet at lave et Experimental spor, hvor det er plads til forsøg.
 3. Udflugter/klub-aftner:
  Det blev aftalt at holde næste klub-aften i F16 d. 19. marts kl. 18.30. Vi giver pizza. Torsten laver en Facebook begivenhed.
 4. Adresseskift:
  Filmforbindelsen flytter adresse fra Spinderihallerne til F16 (Fredericiavej 16)
 5. Evt.:
  Kim kender forfatteren til The Rain – han kunne evt. være interessant i forhold til en klub-aften.
Andet: Christina skal give kage næste gang

Næste møde: 27.03 2019 kl. 19.30 hvor Projekt-ejere inviteres.

Referat fra bestyrelsesmøde – 3. juli 2018

Deltagere: Torsten, Asger, Stefan, Tony, Kim, Ulla, Jonas

Afbud: Christina

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamling:
  Godkendt. Asger lægger det op på hjemmesiden.
 2. Konstituering:
  Næstformand: Christina genvalgt
  Kasserer: Tony genvalgt
  Sekretær: Ulla genvalgt
 3. Planlægning af visning af vores film:
  Vi vil gerne som minimum vise Sticks og Mozart – og gerne i LIDO. Torsten ringer til Henrik Daugaard og ser, hvad mulighederne er (dato og tidspunkter) – herunder hvad det evt. ville koste.
  Mulige datoer (lørdag foretrækkes): d. 22. og 29. september (Asger forhindret) og d. 6. oktober (Ulla forhindret) – datoer tjekkes med Anders (Ulla tjekker) og Kenneth (Kim tjekker) m.fl.
  Muligheder for efterfest og netværk: Domus (alternativer: Bygningen, F16 workspace, Haahr-bygningen etc.). Jonas undersøger med Domus.
  Deltagere – udover de involverede: pressen, kulturforvaltning (god mulighed for at blive introduceret til den nye kulturdirektør),
  Forslag om at dem, der ikke kan komme laver en lille film, der kan vises – her tænkes særligt på internationale deltagere.
  Kim og Ulla laver en ny Jeopardy-quiz.
  Invitation: skriftligt invitation (Torsten)
 4. Klub-aften:
  a. Se film-stafet – Kim starter. Dato: 15. august kl. 19 (bestyrelsesmøde kl. 17.30)
  b. Forslag om en aften om/med droner
 5. Evt:
  Vi tager nye billeder til hjemmesiden ved næste bestyrelsesmøde.Jonas har forslag om at lave en sommer-filmskole fx for unge – formen kunne være et 14 dages forløb, der afsluttes med en fremvisning. Ulla orienterer om, at Xeneriet formentligt gerne vil være med (afhængig af formen). Kort brainstorm om emnet: højskoleform fx i samarbejde med Engelsholm.
  Jonas tænker videre.Filmforbindelsen er blevet opfordret til at kontakte Ruben Krogh – Ulla ringer til ham og aftaler et besøg. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde: 15. 08. 2018 kl. 17.30 inkl. pizza (Ulla henter pizza kl. 17.15)

Referat fra generalforsamling d. 23. maj 2018

1. Valg af dirigent og referent:
Dan Arnløv blev valgt som dirigent og Ulla Varneskov som referent

2. Formandens beretning:
Formanden Torsten Frøstrup fremlagde sin beretning for året. Her fremhævede han bl.a. årets premierer og produktioner, der bl.a. har resulteret i, at filmforbindelsens film er nomineret både i år og sidste år i flere kategorier på Filmkraft. Sidste år mundede nomineringen bl.a. ud i prisen for bedste fotograf på Mozart og i år er en indstilling for bedste lyd. Der har været flere internationale priser til film fra Vejle.

3. Kasserens beretning:
Kasseren fremlagde sin beretning.

4. Godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med den anmærkning, at medlemmerne opfordres til at være mere opmærksomme på at betale deres kontingent

5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på 150 kr. årligt, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. Bestyrelsen orienterede om, at opkrævningsmetoden er ændret, således at medlemmerne betaler fra det tidspunkt, de melder sig ind i foreningen og frem til næste generalforsamling dvs. at 1 år koster 150 kr. og eksempelvist 6 måneder 75 kr. og så fremdeles.

6. Valg af formand:
Torsten Frøstrup genopstillede som formand og blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Preben Steen Nielsen har ønsket at trække sig som bestyrelsesmedlem og derudover var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg: Ulla Varneskov og Tony Langford. Begge ønskede genvalg til bestyrelsen.
Derudover opstillede Asger Frisgård og Jonas Frederik Langemark til bestyrelsen. Der blev afholdt skriftelig afstemning.

Yvonne Andersen og Christina Desiree blev valgt som stemmetællere af generalforsamlingen.

Opstillede til bestyrelsen (tallet i parentes angiver antallet af stemmer):

· Ulla Varneskov (17)

· Tony Langford (16)

· Asger Frisgård (5)

· Jonas Frederik Langemark(13)

Resultatet af den skriftlige afstemning blev, at Ulla Varneskov, Tony Langford og Jonas Frederik Langemark blev valgt ind i bestyrelsen.

Efterfølgende blev følgende suppleanter til bestyrelsen enstemmigt valgt:

· Asger Frisgård

· Peter M. Mortensen

· Stefan Kjær Olsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Pia Aagaard Ravn blev genvalgt som revisor og Jens Lebeck blev valgt som revisorsuppleant.

9. Evt.:
Under eventuelt opfordrede Dan Arnløv Filmforbindelsen til at synliggøre de efterhånden mange produktioner Filmforbindelsen har været involveret i – både for at vise medlemmernes færdigheder, men også den faglige og tekniske udvikling i arbejdet. Derudover blev foreningen opfordret til at kontakte Campus Vejle om muligt samarbejde. Bestyrelsen går videre med dette.

Referat fra bestyrelsesmøde – 6. februar 2018

Referent: Torsten Frøstrup

Deltagere: Torsten Frøstrup, Kim Jean Karlsson, Tony Langford, Stefan Olsen, Christina Desirée.

Afbud: Preben Steen Nielsen

 

Mødet startede med et meget positiv resumé af Vejle Short produktionen: Sticks.

  1. Foreningens helbred (åben runde):
   Vi står p.t godt. – Foreningen har fået god omtale i medierne. TV-Syd og VAF har bragt indslag og artikler ifm foreningens optagelser af gyserkortfilmen “Sticks” – Sticks er et godt eksempel på, hvorledes foreningen kan gennemføre filmproduktion. Et mix af lokale up and comming, erfarne medlemmer og udefrakommende input som alle bidrager til at opnå en høj kvalitet i produktionen. Samtidigt styrkes bånd i mellem eksterne og lokale aktiver indenfor filmmiljø.
   Vi vil gerne samle idéen op omkring “klub-aftener” – Samarbejde med andre foreninger omkring arrangementer.Vi vil gerne prøve at reformere vores arrangementer, så det bliver mindre: Vi indkalder til arrangement. – Mere som åbne sociale arrangementer.Tony oplyser at der er 209,- på kontoen – Så formanden har betalt for dagens snoller :-)Der kommer en større indbetaling, når alt omkring de 3 kortfilm i Vejle Short falder på plads.Vi skal generelt styrke vores aktiviter.
  2. Betaling af kontingent (måske skal vi tilbage til den gamle model?):
   Vi besluttede på mødet, at vi vil prøve ny betalingsmodel:Der er årlig opkrævning for nuværende medlemmer i.f.m generalforsamlingen. – Man betaler for et år. 150,- for 365 dage.
   Melder man sig ind senere end datoen for generalforsamlingen fratrækkes det antal dage, der er gået fra generalforsamlingen. Således betaler man for den mængde tid, man er medlem.
   Tony er tovholder på at oprette og vedligeholde det “arkiv”, som registrerer medlemmer fremadrettet.
   Vi vil på generalforsamlingen meddele at disse regler er gældende fremadrettet fra generalforsamlingens dato.
   Vi skal tilføje på hjemmesiden, hvordan man overfører kontingent direkte til banken. – Således kan vi henvise til instrukser, som gør det muligt for medlemmer selv at betale direkte til foreningens bankkonto.
  3. Status på støttemidler (de tre film + arrangement) / budgetter og vores ansigt mod kulturforvaltningen.:
   Mozart (Alt ok) Sticks(Alt ok) Vi har stadig ikke fået en film fra Lian (Click Like Share) – Vi afventer lidt endnu. Hører vi ikke tilbage fra Lian snarest, må vi genoverveje. – En mulig løsning er at tilbageføre midlerne til kommunen. En anden er evt. bede om lov til at gennemføre et helt nyt projekt, eller måske lade midlerne lande fælles på de 2 andre produktioner. (Kommunen stiller ikke krav om, at vi gennemfører 3 produktioner) – Vi håber, at Lian imødekommer vores ønske om, at han afleverer en film, så han kan få dækning for nogle af udgifterne ved Click Like Share.
 1. Planlægning af fest / visnings-arrangement i biograf.:
  Vi vil vise de 3 film, vi har fået støtte til i Vejle. – Vi bliver nødt til at snakke med LIDO, og evt. lave visning i Spinderihallerne i.f.m tirsdags-arrangementer.
  Christina beretter at C. Hegner har ytret, at det formentlig er muligt at låne lokaler og materiel gratis i Spinderihallerne til sådanne arrangementer. – Vi håber, at vi kan få biografen (LIDO) i tale med henblik på at være åben overfor et arrangement i Filmforbindelsen Vejle regi.
 2. Idéer til fremtidig drift af “Vejle Short V2.0”:
  Vejle Short forbliver en åben platform hvor det er muligt for medlemmer at indsende manuskripter. Foreningens bestyrelse vil vurdere projekter løbende, og i fællesskab søge midler til projekternes realisering. – Vi lægger vægt på at den samlede erfaring skal anvendes til at der vælges således at chancen for succes er størst mulig.
 3. Evt.:
  Intet.
 4. Yderligere noter fra mødet:
  Abonnement til Bygningen er betalt d. 31/1-2018 – 300,-CPH:DOX kommer til satelit-festival i Vejle d. 17 marts. – Vi bør være stærkt repræsenteret? Vi opretter event i Filmforbindelsen Vejle gruppen på FB. Medlemmer skal have mulighed for at have en lille “profil” på hjemmesiden.
  Tony foreslår, at vi skal prøve at promovere leverandører i vores Vejle Short film, det vil sandsynligvis blødgøre dem ift at “låne” gear, eller opnå fordelagtige priser.
  Tony tager et kig på vores oprindelige survey fra tilbage ved opstarten af foreningen. Måske er der inspiration gemt i den.